Dental Siam Products

Straight and Contra-angle Synea Fusion

Straight and Contra-angle Synea Fusion

SKU: Straight and Contra-angle Synea Fusion Category: Tag:
Description

Straight and Contra-angle Synea Fusion

HG-43 A Straight handpieces
มีอัตราทดรอบ 1:1 เป็น single spray ใช้กับงานทั่วไปรองรับความเร็วรอบได้สูงสุดถึง 40,000 รอบต่อนาทีระบบท้อน้ำใน

WG-99 LT / WG-99 A Contra-angle Handpieces

Contra-contra Handpieceชนิดมีอัตราเพิ่มรอบ1:5 มีสเปรย์ชนิด 4 ช่องทาง ใช้กับหัว Bur ชนิด FGส่วนของหัวมีขนาดกะทัดรัดสูง
เพียง 14.7 มม. เป็นชนิด ceramic ball bearingมีแท่งนำแสงในตัวสามารถใช้ร่วมกับ Motor ที่เป็น Optic Light เช่น ใช้กับงานที่ต้อง
การรอบสูงๆเช่น การทำ Prep Crown และBridge มีทั้งแบบมีไฟ และไม่มีไฟ

WG-66 LT / WG-66 A Contra-angle Handpieces

Contra-contra Handpieceมีอัตราทดรอบ 2:1 เป็น single spray ใช้กับหัว Bur ชนิด RAส่วนของหัวมีขนาดกะทัดรัดสูงเพียง 12.3 มม.
เป็นชนิด ceramic ball bearing มีแท่งนำแสงในตัวสามารถใช้ร่วมกับ Motor ที่เป็น Optic Lightใช้กับงานที่ต้องการกำลังสูงๆเช่น งาน
ที่เกี่ยวกับการขุด หรือเจาะมีทั้งแบบมีไฟ และไม่มีไฟ

WG-56 LT / WG-56 A Contra-angle Handpieces

Contra-angle Handpiece ชนิดมีอัตราทดรอบที่ 1:1, มีสเปรย์ ชนิด1 ช่องทางใช้กับหัว Bur ชนิด RAส่วนของหัวมีขนาดกะทัดรัดสูง
เพียง 12.3 มม. เป็นชนิด ceramic ball bearing มีแท่งนำแสงในตัวสามารถใช้ร่วมกับ Motor ที่เป็น Optic Lightสามารถรองรับความ
เร็วรอบได้ถึง 40,000 รอบต่อนาทีมีทั้งแบบมีไฟ และไม่มีไฟ